Ticketvoorwaarden

1.             Toepasselijkheid

1.1.         Deze algemene ticketvoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle door VZW Veld- en Wegritcomité Hooglede-Gits ("Organisator") uitgegeven toegangstickets ("Tickets") voor (een specifiek onderdeel van) het door haar georganiseerde WK Veldrijden 2021 te Oostende ("Evenement").

1.2.         Deze Voorwaarden hebben voorrang op enige andere algemene voorwaarden van de afnemer ("Afnemer") of zijn vertegenwoordigers, opgenomen, of waarnaar verwezen wordt, in bestelling(en), in briefwisseling of op enige andere plaats, niettegenstaande enige afwijkende bepaling in dergelijke algemene voorwaarden. Enige afwijkingen ten opzichte van de huidige Voorwaarden vereisen de voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van de Organisator.

2.             Details van het Evenement

2.1.         Het Evenement zal plaatsvinden op 30 en 31 januari 2021 te Oostende. Meer concrete details zijn terug te vinden op de website van de Organisator www.wkoostende2021.be

2.2.         Onverminderd het recht op terugbetaling of omwisseling van de Afnemer, zoals vermeld in artikel 12 van deze Voorwaarden, heeft de Organisator steeds het recht om het Evenement af te gelasten of te verplaatsen.

3.             Bestelling

3.1.         Alle bestellingen zijn onderworpen aan de bepalingen opgenomen in deze Voorwaarden.

3.2.         Tickets worden besteld via het Paylogic-systeem op de website van de Organisator, onder de daar vermelde modaliteiten.

3.3.         De Afnemer is er bij de bestelling van Tickets toe gehouden om:

a)              op volledige en correcte wijze de vereiste (persoonlijke) gegevens te verstrekken;

b)              deze Voorwaarden te aanvaarden, door de bijhorende vakjes op de website van de Organisator aan te vinken.

Elke niet-naleving van de bovenstaande vereisten door de Afnemer zal ertoe leiden dat de aanvraag tot het aankopen van de Tickets wordt afgewezen. 

3.4.         Geplaatste bestellingen kunnen niet meer geannuleerd of gewijzigd worden door de Afnemer, behoudens met toestemming van de Organisator.

4.             Prijs en betaling

4.1.         De prijzen van de Tickets, evenals de betalingsmodaliteiten, worden vermeld op de Website.

4.2.         Naast de aankoopprijs van de Tickets, worden ook service-, transactie- en, in voorkomend geval, verzendingskosten aangerekend. Deze kosten worden weergegeven bij de bestelling. De totale prijs die voor de Tickets wordt betaald kan dus hoger zijn dan de prijs die op het Ticket vermeld staat. De prijzen van de Tickets en bijhorende kosten zijn inclusief BTW.

4.3.         De totale prijs van de bestelling, alle kosten inbegrepen, is onmiddellijk betaalbaar na afsluiting van het contract.

4.4.         Een door de Afnemer geplaatste bestelling is pas aanvaard, en dus definitief, na ontvangst van betaling door de Organisator.

4.5.         Hoewel de Organisator ernaar streeft dat alle prijzen op zijn website correct zijn, kunnen er zich fouten voordoen. Mocht de Organisator een fout vaststellen in de prijs van het Ticket dat de Afnemer heeft besteld, dan zal de Organisator de Afnemer zo snel mogelijk informeren en hem de keuze geven om zijn bestelling hetzij te herbevestigen aan de correcte prijs, hetzij de bestelling te annuleren (en zijn rekening crediteren). Indien de Organisator er niet in slaagt de Afnemer te contacteren, dan aanvaardt deze laatste dat de bestelling door de Organisator als geannuleerd wordt beschouwd. De Organisator betaalt de Afnemer in dat geval het reeds betaalde terug.

5.             Levering

5.1.         Tickets worden, na betaling, aan de Afnemer bezorgd volgens de door hem gekozen methode.

5.2.         Enige door de Organisator aangeduide leveringstermijn is louter indicatief. Niet-nakoming van deze termijn kan dan ook niet als een tekortkoming in hoofde van de Organisator worden beschouwd.

6.             Verlies/beschadiging/defecten

6.1.         De Organisator is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen, beschadigde of vernietigde tickets nadat ze zijn geleverd aan de Afnemer.

6.2.         In geval van verzending via de post, draagt de Afnemer als enige het risico voor verlies of beschadiging tijdens de verzending van het/de Ticket(s).

6.3.         De Afnemer is bovendien verantwoordelijk voor de leesbaarheid van de gegevens op e-Tickets, mobiele Tickets en digitale Tickets, tenzij dergelijke Tickets een defect zouden hebben dat geheel is toe te schrijven aan de Organisator of haar ticketpartner. Tickets die niet kunnen worden weergegeven als gevolg van een defecte mobiele telefoon of onvoldoende batterij, of Tickets die niet leesbaar zijn afgedrukt op wit papier, zullen worden geweigerd.  

7.             Verboden gebruik van Tickets

7.1. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in artikel 7.2, is elke vorm van doorverkoop of overdracht van Tickets, of het aanbieden of adverteren van Tickets voor doorverkoop of overdracht, of dit nu gratis is of tegen vergoeding, ten strengste verboden.

7.2. Het is de Afnemer echter toegestaan om Tickets occasioneel over te dragen aan andere personen die de Afnemer vergezellen ("Gast(en)") op voorwaarde dat:

·       de Tickets voor persoonlijk gebruik zijn door de Gast(en);

·       een dergelijke toegestane overdracht vrij is van vergoedingen die hoger zijn dan de daarvoor door Afnemer betaalde prijs; en

·       Gasten, door de overdracht van Tickets van de Afnemer te accepteren, aanvaarden onderworpen te zijn aan deze Voorwaarden, en dus er ook rechtstreeks door gebonden te zijn ten opzichte van de Organisator.

7.3.         Tickets, en de hieruit voortvloeiende toegangsrechten tot het Evenement, mogen niet voor commerciële en/of promotionele doeleinden worden gebruikt, tenzij de Organisator hiervoor zijn voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Bij wijze van voorbeeld, en zonder limitatief te zijn, mogen Tickets, alsook de hieruit voortvloeiende toegangsrechten tot het Evenement, daarom niet worden gebruikt voor enige vorm van promotie, reclame, fondsenwerving, veiling, loterij of enige andere soortgelijke doeleinden of worden gebruikt als prijs (of als deel van een prijs) in enige wedstrijd, competitie, (promotioneel) kansspel, loterij of prijsvraag.

7.4. Tickethouders (i.e. eenieder die het Evenement bijwoont door gebruik van een Ticket, waaronder de Afnemers en/of hun respectieve Gast(en) - hierna "Tickethouders") mogen zonder de voorafgaande toestemming van de Organisator ook niet betrokken zijn bij enige activiteit die (redelijkerwijze) kan resulteren in een (in)directe promotionele associatie met de Organisator, Belgian Cycling, de UEC, de UCI of het Evenement of delen ervan, hetzij door niet-toegelaten gebruik van aan de Organistor, Belgian Cycling, de UEC of de UCI toebehorende logo's of op enige andere wijze ("Ambush marketing").

Zodoende mogen de Tickethouders onder andere:

a)     geen advertenties of promoties voeren die verband houden met het Evenement, de Organisator, Belgian Cycling, de UEC en/of de UCI, en dit zowel vóór, tijdens als na afloop van het Evenement;

b)     geen producten of diensten adverteren, promoten, weggeven, distribueren, verkopen of te koop aanbieden vanop de locatie van het Evenement, of via het openlijk ten toon spreiden van commerciële boodschappen op gedragen kleding of voorwerpen die op die locatie worden binnengebracht; en/of

c)     op de locatie van het Evenement geen enkel merk, teken of logo vertonen dat voor promotionele of marketingdoeleinden benut zou kunnen worden, door welke Tickethouder dan ook.

7.5. Tickets die worden verkregen of gebruikt in strijd met dit artikel 7 van deze Voorwaarden zullen ongeldig zijn en leiden tot verlies van het recht om het betreffende Evenement bij te wonen, zonder recht op terugbetaling van de betrokken Tickets of enige andere vorm van compensatie.

Bovendien behoudt de Organisator zich het recht voor om de de bestelling van Tickets niet te aanvaarden als de Organisator weet of vermoedt dat een Afnemer samenwerkt met een andere ticketverkoper of een dealer op de zwarte markt, of dat hij/zij automatische programma's gebruikt om Tickets te bestellen.

8.             Gedrag tijdens het Evenement

8.1.         Voor veiligheids- en beveiligingsdoeleinden moeten alle Tickethouders, indien en wanneer daarom wordt gevraagd door stewards, veiligheidspersoneel en/of andere wettelijk bevoegde personen die als vertegenwoordiger van de Organisator optreden:

a)     een geldig Ticket samen met een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen;

b)     zich onderwerpen aan lichamelijke inspecties, fouillering – ook door middel van technische hulpmiddelen – om ervoor te zorgen dat ze niet in het bezit zijn van gevaarlijke, verboden of ongeoorloofde items. Veiligheidspersoneel, stewards of politie hebben het recht om de kleding van een persoon en zijn/haar bezittingen te doorzoeken;

c)     voldoen aan alle instructies en richtlijnen van beveiligingspersoneel, stewards en/of andere daartoe bevoegde personen op de locatie van het Evenement; en

d)     zich onderwerpen aan extra veiligheidscontroles op de locatie van het Evenement, indien de noodzaak zich voordoet.

8.2.         Het is ten strengste verboden om op de locatie van het Evenement beledigende, racistische, xenofobische, seksistische (zowel met betrekking tot mannen als vrouwen), religieuze, politieke of andere illegale/verboden opvattingen te verspreiden, in het bijzonder discriminerende propaganda of dergelijk materiaal te bezitten.

8.3.         Zonder beperking is het ook ten strengste verboden om:

a)     gebieden te betreden die zijn gesloten voor het publiek of waarvoor toegang niet geoorloofd is in overeenstemming met de desbetreffende categorie van het Ticket dat in bezit is van de Tickethouder;

b)     rond te hangen in en/of het versperren van gebieden die open zijn voor verkeer, voetpaden en wegen, ingangen en uitgangen van de bezoekersgebieden en nooduitgangen; en/of

c)     deel te nemen aan enig ander gedrag waarmee andere personen op de locatie van het Evenement in gevaar gebracht kunnen worden.

8.4.         De volgende zaken mogen in elk geval niet meegenomen worden naar het Evenement: professionele fototoestellen, professionele camera's en/of opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, glas, plastic flessen, blikjes, drugs, materiaal voor vuurwerk, dieren, wapens of snijdende voorwerpen, op straffen van inbeslagname door het veiligheidspersoneel. De Organisator behoudt zich het recht voor om ieder ander voorwerp op de locatie van het Evenement te verbieden.

8.5.         Niet-naleving van dit artikel 8 zal leiden tot verlies van het recht om het betreffende Evenement bij te wonen, zonder recht op terugbetaling van de betrokken Tickets of enige andere vorm van compensatie.

9.             Weigering van toegang tot en/of verwijdering van het Evenement

9.1.         In aanvulling van hetgeen bepaald is in artikel 7 en artikel 8 van deze Voorwaarden, laat de bestelling en/of aankoop en/of bezit van een Ticket het recht van de Organisator onverlet om de toegang van een Tickethouder tot het Evenement te weigeren, of een Tickethouder van het Evenement te verwijderen, om veiligheidsredenen of op grond van maatregelen die zijn opgelegd door derden, zoals maatregelen van overheidswege, maatregelen opgelegd door wielerinstanties en -organen, e.d.m.

9.2.         De Organisator kan in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, verlies of andere gevolgen voortvloeiende uit dergelijke weigering en is evenmin gehouden tot terugbetaling van de betrokken Tickets.

10.          Geluids- en beeldopnames

10.1. Het is mogelijk dat u gefotografeerd, gefilmd of geïnterviewd wordt tijdens het Evenement. Door uw aanwezigheid op het Evenement geeft u de Organisatie, Belgian Cycling, de UEC en/of de UCI het recht om de genomen foto's, gemaakte filmbeelden of afgenomen interviews, en dus zowel uw afbeelding, naam en stem zoals vastgelegd tijdens het Evenement, in de toekomst, eeuwigdurend of voor de maximale termijn die onder het toepasselijke recht is toegestaan, territoriaal ongelimiteerd en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, te gebruiken voor promotionele en/of informatieve doeleinden die verband houden met de Organisator, Belgian Cycling, de UEC, de UCI, het Evenement, toekomstige evenementen en/of de wielersport in het algemeen.

10.2. Tickethouders mogen geen enkel geluid, bewegende of stilstaande beelden van de locatie of het Evenement of een wedstrijdbeschrijving (of enig resultaat, data of statistieken met betrekking tot de wedstrijd) opnemen, vastleggen of uitzenden anders dan voor privégebruik (waar, voor alle duidelijkheid en alleen bij wijze van voorbeeld, het maken van opnamen en/of uitzenden van geluid, beelden en/of beschrijvingen voor commerciële doeleinden niet onder vallen). Het is strikt verboden enig geluid, bewegende of stilstaande beelden, een wedstrijdbeschrijving (of enig resultaat, data of statistieken met betrekking tot de wedstrijden), in haar geheel of voor een deel, voor eender welk publiek, onafhankelijk van de vorm (hetzij via internet, radio, televisie, mobiele telefoon of enig ander huidig of toekomstig mediamiddel dat op heden bekend is of hierna nog zal worden uitgevonden) te verspreiden. Tickethouders mogen ook geen bijstand verlenen aan andere personen die dergelijke handelingen beogen te stellen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op ongeoorloofde opnamen of uitzendingen op grond van dit artikel komen aan de Organisator toe. Waar toewijzing van deze rechten niet mogelijk is onder het toepasselijke recht, verschaft de de Tickethouder de Organisator een exclusief, onherroepelijke, royaltyvrije en sublicensieerbare licentie om dergelijke rechten te gebruiken. Voorts stemmen Tickethouders ermee in dat ze (indien dit door de de Organisator wordt vereist) onmiddellijk alle rechtshandelingen uitvoeren en alle noodzakelijke maatregelen zullen treffen om het recht, de titel en de belangen in dergelijke rechten absoluut en vrij van lasten en andere heffingen aan de Organisator te laten toekomen.

11.          Geen herroepingsrecht

Voor de Tickets bestaat er geen herroepingsrecht, nu zij dienstverrichtingen betreffen in verband met vrijetijdsbesteding waarvoor een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien (artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht).

12.          Terugbetaling of omwisseling van Tickets

12.1.      Tickets worden in geen geval terugbetaald of omgewisseld, met uitzondering van de situatie waarin de Organisator het Evenement afgelast of verplaatst en deze afgelasting of verplaatsing niet te wijten is aan overmacht, zoals bepaald in artikel 15.

12.2.      Eventuele terugbetalingen of omwisselingen kunnen alleen worden verleend aan de Afnemer (en niet aan andere Tickethouders) en slechts tot het bedrag dat door een dergelijke Afnemer voor de Tickets is betaald.

12.3.      Terugbetaling blijft steeds beperkt tot de prijs van de Tickets, en heeft geen betrekking op eventuele service-, transactie- en/of verzendingskosten.

12.4.      De Organisator, Belgian Cycling, de UEC en/of de UCI zijn in geen geval verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies die/dat de Afnemer, zijn Gast(en) en/of enige andere Tickethouder in dit verband geleden zouden hebben (waaronder, maar niet beperkt tot, kosten en uitgaven die door de Afnemer of zijn Gast(en) zijn gemaakt in verband met het Evenement voor reizen of accommodaties).

13.          Intellectuele eigendom

Het gebruik van de logo's, merken en alle andere intellectuele eigendom en/of tekens gerelateerd aan het Evenement, de Organisator, Belgian Cycling, de UEC en/of de UCI is steeds onderworpen aan de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Organisator.

14.          Aansprakelijkheid

14.1.      De Organisator verbindt zich ertoe bij de uitvoering van zijn verplichtingen onder deze Voorwaarden met redelijke zorg en vaardigheid te handelen. Er rust op de Organisator echter geen enkele resultaatsverbintenis. Ook het effectief tot stand brengen en de organisatie van het Evenement zijn enkel middelenverbintenissen in hoofde van de Organisator.  De Organisator, Belgian Cycling, de UEC en/of de UCI zijn daarnaast in geen geval verantwoordelijk voor eventuele onderbrekingen en/of beperkingen van het zicht tijdens het Evenement die worden veroorzaakt door de gedragingen van andere toeschouwers.

14.2.      De aansprakelijkheid van de Organisator voor enige schade of verlies veroorzaakt door contractbreuk, een onrechtmatige daad of een schending van wettelijke verplichtingen, is in ieder geval beperkt tot de prijs die door de Afnemer betaald werd voor de Tickets, met een absoluut maximum van EUR 100 per schadegeval.

14.3.      Onverminderd hetgeen bepaald in artikelen 14.1. en 14.2., en in aanvulling van artikel 12.4. hierboven, is de Organisator niet aansprakelijk krachtens deze Voorwaarden, voor enig verlies van inkomsten, verlies van winst of verwachte winst, verlies van omzet, contracten of goodwill of aantasting van de reputatie, verlies van verwachte besparingen, verlies, beschadiging of vernietiging van data, of enige andere vorm van lucrum cessans of indirecte gevolgschade van welke aard dan ook, ongeacht hoe zulke schade of verlies is ontstaan en ongeacht of ze haar oorsprong vindt in of veroorzaakt is door contractbreuk, onrechtmatige daad of een schending van wettelijke verplichtingen.

14.4.      Niets in dit artikel 14 of in deze Voorwaarden of in enige overeenkomst tussen de Organisator en de Afnemer zal de aansprakelijkheid van één der partijen ten aanzien van de andere partij uitsluiten of hoe dan ook beperken in gevallen van bedrog of in geval deze krachtens het toepasselijke recht niet uitgesloten of beperkt kon worden.

15.          Overmacht en Imprevisie

15.1       Niettegenstaande andersluidende bepalingen, is de Organisator niet aansprakelijk voor enige niet-nakoming van haar verbintenissen onder deze Voorwaarden, als gevolg van het feit de nakoming van enige verbintenissen van de Organisator onmogelijk, verhinderd, vertraagd of bemoeilijkt, duurder of onrendabel wordt door omstandigheden of gebeurtenissen buiten de redelijke controle van de Organisator, waaronder (maar niet beperkt tot) oorlog, oproer, ongeval, defecten, brand, overstroming, storm, extreme weersomstandigheden of andere externe omstandigheden die van invloed zijn op de nakoming van de verbintenissen door de Organisator. Een dergelijke gebeurtenis die van invloed is op de aangestelden, onderaannemers of uitvoeringsagenten van de Organisator wordt tevens beschouwd als een overmachtssituatie voor de Organisator zelf in de zin van dit artikel.

15.2.      Indien het Evenement omwille van een overmachtssituatie in de zin van dit artikel 15 geen of slechts gedeeltelijk doorgang kan vinden en de Organisator daardoor (een deel van) haar verbintenissen niet langer kan nakomen, dan zullen de Afnemer en de Organisator, in de mate van het mogelijke, een voor beiden aanvaardbare oplossing overeenkomen. In geen geval zal dit aanleiding kunnen geven tot enige terugbetaling of omwisseling van (een deel of het geheel) van de door de Afnemer bestelde Tickets.

16.          Diversen

16.1.      Alle vragen en geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie, tenuitvoerlegging, uitvoering of beëindiging van deze Voorwaarden of enige bestelling of overeenkomst daaronder zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd worden overeenkomstig Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De rechtbanken van Kortrijk (België) zijn exclusief bevoegd.

16.2.      Indien, en in de mate dat, er zou worden vastgesteld dat een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, nietig of niet uitvoerbaar is, zal dergelijke bepaling worden geacht geen deel uit te maken van deze Overeenkomst, maar zonder één of meer van de resterende bepalingen van deze Overeenkomst ongeldig te maken en/of de afdwingbaarheid hiervan aan te tasten.

De Partijen zullen in dat geval te goeder trouw overeenkomen om de betrokken bepaling te vervangen door  een bepaling die wordt opgenomen in deze Overeenkomst en die wel wettig, geldig of uitvoerbaar is en de intentie van de Partijen zo dicht mogelijk benadert.

16.3.      Behoudens uitdrukkelijk afwijkende bepaling in deze Voorwaarden, zal een verklaring van afstand van ongeacht welke recht of verhaal onder deze Voorwaarden alleen schriftelijk kunnen worden gedaan.

Geen enkele nalatigheid of vertraging van om het even welke Partij bij het uitoefenen van ongeacht welk recht of verhaal onder deze Overeenkomst, zal dat recht of verhaal schaden, of worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand voor de toekomst.

16.3.      De bepalingen van de respectieve Belgian Cycling, UEC en UCI en BOIC/IOC reglementen ("Reglementen") die betrekking hebben op de personen die het Evenement bijwonen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen, maken deel uit van deze Voorwaarden en elke Tickethouder moet zich aan deze Reglementen houden. Deze Reglementen zijn steeds raadpleegbaar op de websites van de respectieve organisaties (http://www.belgiancycling.be/; http://www.uec.ch/; https://www.uci.org/; https://teambelgium.be/nl/; https://www.olympic.org/).

16.4.      Elke Afnemer gaat zelf en namens de Tickethouders die houder zijn van door de Afnemer bestelde Tickets, akkoord met deze Voorwaarden. De Afnemer zorgt ervoor en garandeert dat de Tickethouders deze Voorwaarden begrijpen, aanvaarden en zich eraan zullen houden.

16.5.      Door gebruik van het Ticket verklaart elke Tickethouder zich bovendien ook persoonlijk akkoord met deze Voorwaarden, en is hij dus ook zelf ten opzichte van de Organisator gebonden door deze Voorwaarden.

17.          Privacybeleid

De bepalingen van het privacybeleid van de Organisator http://www.wkoostende2021.be/privacy-policy maken integraal deel uit van deze Voorwaarden.

18.          Contact

Alle informatieverzoeken over het ticketverkoopproces moet worden gericht aan Seetickets.
wkoostende2021@paylogic.be
Helpdesk: http://customerservice@paylogic.nl

 

Organisatie

Institutionele partners